Tezcan ATAY Yeminli Mali Müşavirlik Firmasının Hizmetleri

 
 
Firmamız, 2007 yılından bu tarafa Ankara, İstanbul, Bursa, Kahramanmaraş illeri başta olmak üzere Türkiye?nin diğer illerindeki anlaşma yapılan değişik sektör firmalarına 3568 Sayılı Yasa çerçevesinde denetim, tasdik, danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti vermektedir. Firmamızın hizmetlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
 
Tam Tasdik Hizmeti
 
Firmamız tarafından, tam tasdik, herhangi bir incelemede ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmeye yönelik olarak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine verdiğimiz hizmettir. Bu hizmetin maksadı, hem olası bir vergi incelemesi riskini azaltmak hem de hataların önceden tespit edilmesini ve/veya düzeltilmesini sağlamaktır. Denetim aşamasında ortaya çıkan hususlar, mükelleflerin dikkatine sunularak değerlendirilir ve etkili bir vergi planlanmasıyla maliyetler en aza indirilebilir.
 
B-KDV İadesi  İle Diğer İade Tasdik Hizmeti
 
*-Türkiye'de ödenmiş olan ve indirim yoluyla giderilemeyen (yüklenilmiş olan) KDV'nin vergi dairesince iadesinin sağlanması için KDV iade tasdik hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerden olan ve KDVK'nun;
1-11. maddesinde mal ihracatı ile ihraç kayıtlı teslimleri,
2-12. maddesinde hizmet ihracatı,
3-13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ile, bu araçlara verilen  hizmetler,
4-14. maddesinde ise uluslararası taşımacılık faaliyetleri.
*-Yıllık Kurumlar Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve eklerinin tasdiki ve raporlaması;
*- Kurumlar Vergisi İstisna uygulamalarının tasdik ve raporlaması;
*-Gelir Vergisi İstisna uygulamalarının tasdik ve raporlaması;
*- Stopaj vergilerin tespit, iade veya mahsubuna ilişkin tasdik ve raporlamalar;
*- Teşvik, İndirim ve Muafiyetlerle ilgili işlemlerin tasdik ve raporlaması;
*-Özel Tüketim Vergisi Üretim, Tecil, ve Terkin uygulamalarının tasdik ve raporlaması;
*- Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdik ve raporlaması;
*- Kurum iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi işlemlerinin tasdik ve raporlaması;
*- Sermaye artışının tespitine ilişkin tespit ve raporlamalar;
*- Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet veya istisna uygulamalarının tasdik ve raporlamalar;
*- Seyahat acentelerinin turizm gelirlerinin tespit, tasdik ve raporlamaları; 
*- Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithali ve LPG ile ilgili işlemlerin tasdik ve raporlaması;
*- Mali Tabloların uygunluğu ve Hasılat Tespiti tasdik ve raporlamaları; 
*- Organize Sanayi Bölgelerinin işlemlerinin tasdik ve raporlaması; 
*- İşsizlik Sigortası Fonunun gelir ve giderlerinin tasdik ve raporlaması; 
*- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Paylarının ödenmesi işlemlerinin tasdik ve raporlaması;
 
 
C-Muhasebe ve İç Denetim Hizmetleri ve Sistem Kurma
 
*-Şirketlerin ,        
? yürürlükteki yasalara, 
? genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, 
? modern işletmecilik anlayışına
? ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmaktadır.
*-Firmamız; kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurum içi ve kurum dışı tüm muhasebe, uygulamalarının, mevcut mevzuat ve  muhasebe standartlarına uygunluğunu denetlemek; 
*-Tespit edilen uygulama hatalarının, gerekçeleri de belirtilmek  suretiyle düzeltilmesini sağlamak,
*-Müşterilerimizin, ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlar, nezdinde araştırmalar yapılmak suretiyle, muhtemel mali ve ticari sorunların önlenmesi; 
*-Mali tabloların analiz ve denetimi; 
*-Belge ve kayıt denetimi; 
*-Muhasebe işlemleri bazında yasal defterlerin denetimi müşterilerimizin reel ve cari ihtiyaçlarına uygun olarak, geliştirilmesi düşünülen muhasebe birim veya departmanlarının bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde kurulması; 
*-İşletme ihtiyaçlarına uygun muhasebe reorganizasyonu; 
*-Müşteri ihtiyaçlarına uygun muhasebe yönetim ve kadrolarının tespit ve seçimi;
*-Muhasebe ve diğer yönetsel konularda, sağlıklı ve hızlı iş  akımının  sağlanmasına ilişkin model tespitleri ve öneriler; 
*-Merkez, şube, irtibat bürosu, şantiye bazında muhasebe organizasyonu; 
*-Konsolide muhasebe uygulamaları; 
*-Bağımsız birim denetimi ve genel revizyon.
 
D-Danışmanlık Hizmetleri
 
1-Vergi Danışmanlığı 
 
*-Vergisel konularda, teorik ve uygulamaya dönük finansal ve mali danışmanlık hizmetleri; 
*-Olay ve işlem bazında vergisel danışmanlık; 
*-Sürekli mali danışmanlık; 
*-Müşterilerimize yönelik sürekli sirküler ve duyuru hizmetleri;
*-Uluslararası kuruluşlar ile yabancı sermayeli kuruluşlara Türk Hukuku çerçevesinde verilecek finansal, vergisel ve  mali danışmanlık hizmetleri; 
*-Sözlü ve yazılı mütalaa verilmesi ve raporlama; 
*-İkili veya çok taraflı vergi anlaşmaları ve uygulama esaslarına ilişkin danışmanlık hizmetleri;
 
Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
Vergi Kanunları,
Kurumlar Vergisi, 
Gelir Vergisi, 
KDV, 
Damga Vergisi, 
Harçlar ve Yatırım teşvik mevzuatı (Vergi ile bağlantılı olarak) 
Türk Ticaret Mevzuatı, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı (Vergi ile bağlantılı olarak)
 
Vergi Uyuşmazlıkları
 
*-Türk Vergi İdaresi ve diğer kurumlarla ilgili olarak doğmuş tüm vergisel ve mali uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmetleri; 
*-Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezrindeki tüm vergisel ve mali uyuşmazlıklara ilişkin vergisel danışmanlık hizmetleri; 
*-Uluslararası vergisel ve mali uyuşmazlıklara ilişkin vergisel danışmanlık  hizmetleri, 
*-Her türlü vergisel ve mali uyuşmazlıklar konusunda sözlü veya yazılı mütalaa hazırlanması ve raporlama.